Welkom op de Bilalschool

Onze school is een moderne, open school op Islamitische grondslag waar in een veilige omgeving samen gewerkt en gespeeld wordt en waar respect is voor ieders identiteit en cultuur. Wij willen kinderen zelfstandig en weerbaar maken, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun talenten. De kinderen kunnen op onze school voldoende kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld om hen heen. Er staat wekelijks godsdienstles en koranles op het lesrooster.
Door kinderen op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te maken van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 de Bilalschool verlaten, hebben zij voldoende bagage meegekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van morgen.

Onze visie is uitgebreid beschreven in het boekje "Worden wie je bent”.
Daarin staat dat wij:

  • Respect hebben voor elkaar.
  • Een veilige leeromgeving bieden.
  • Uitgaan van autonomie, competentie en relatie.
  • Kinderen leren samen werken en te leven.
  • Vinden dat iedereen gelijkwaardig is.
  • Verdraagzaam en tolerant zijn voor de ander.

Deze kenmerken vormen de basis van ons pedagogisch klimaat en onze identiteit.

Latifa Benbouker
Directeur IBS Bilal

Onze School

De bronnen

Als school gaan wij ervan uit dat Allah ons heeft geschapen om Hem te dienen en goede mensen te zijn. Om te laten zien hoe wij dat moeten doen heeft Hij heilige boeken geopenbaard. Als laatste heilige boek heeft Hij de Qor’an gezonden. De profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons laten zien hoe wij die openbaring moeten praktiseren volgens de Soennah. Zolang wij ons aan deze twee bronnen houden, zullen wij niet verdwalen. Onze grondhouding t.o.v. deze bronnen kan als volgt samengevat worden: wij hebben het gehoord en wij zullen het goede gedrag volgen. Dat betekent dat wij ons leven inrichten volgens de waarden, normen en regels van deze bronnen. Vanuit deze basis willen wij deelnemen aan de samenleving. Samen leven in de betekenis van het voeren van de dialoog, het betrachten van openheid, begrip en een positieve instelling.
Volgens de islam zijn de kinderen geboren met ‘fitra”; onbeschreven, zuiver, gelijk aan een blanco vel.

Opvoeding zien wij als een proces waarbij opvoeders de kinderen op een positieve manier begeleiden en beïnvloeden volgens universele normen en waarden. Het opvoedingsproces dient ervoor zorgen dat kinderen uit zichzelf leren handelen volgens de bijgebrachte waarden, normen en regels. Het gaat om het ontwikkelen van een attitude voor een warme relatie met Allah (hun Schepper en Instandhouder) en met de omgeving (mensen en natuur).

In de schoolpraktijk van alledag herkent u de 'binnenkant' van de islamitische identiteit aan de wijze waarop het schoolteam, leerlingen en ouders en gasten uitdrukking willen geven aan een liefdevolle uitstraling volgens onze kernwaarden.