Rots en Water

Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psycho -fysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, voor de jeugdhulpverlening, de jeugddetentie en de GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Sinds vorig schooljaar hebben wij twee gecertifieerde Rots & Water trainers op de Bilalschool. Deze worden ingezet bij specifieke hulpvragen vanuit een leerkracht. Dit kan gaan om groepjes leerlingen waarbij de dynamiek tussen deze leerlingen vraagt om begeleiding. De oefeningen worden op school gegeven onder lestijd. Het aantal lessen die worden gegeven, verschilt per groep en wordt aangepast op de behoefte van de leerlingen.

Door middel van fysieke opdrachten en een reflectie hierop willen we kinderen laten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn. Hierdoor zetten we kinderen in hun kracht. De kinderen worden zich bewust van zichzelf maar ook van de ander hetgeen een positieve bijdrage levert aan de sfeer in de groep. De kinderen leren hun eigen kwaliteiten in te zetten maar ook die van hun klasgenoten te benutten. We werken naar een fijne sfeer in de groep waarbinnen de kinderen zich gewaardeerd, betrokken en veilig voelen.

De Vreedzame school

Wij werken met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School ziet de school als oefenplaats voor democratie. Op deze wijze willen wij bijdragen in de ontwikkeling van onze leerlingen tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn.
We willen dat de schoolomgeving als een leefgemeenschap wordt gezien, als een oefenplaats voor sociale competentie en actief burgerschap.

Uitgangspunten

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin

Centraal thema: conflictoplossing

In een situatie waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een oplossing. De rol van de leerlingen is cruciaal. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Alle leerlingen leren te bemiddelen bij de conflicten van klasgenoten.

Leerlingmediatoren

De leerlingmediatoren zijn leerlingen die opgeleid zijn tot mediator. Hiervoor hebben zij drie trainingen gehad, die afgesloten zijn met een examen. Hieronder leest u de ervaring van de mediatoren zelf.

Elke dag zijn er twee mediatoren van groep 7 en 8 op het plein tijdens de eerste pauze. Elke dag gaat er wel iets mis op het schoolplein. Dit is niet meteen een ruzie, maar noemen we een conflict. Om ruzie te voorkomen zijn er mediatoren. Mediatoren helpen om conflicten op te lossen en te om kinderen te helpen. Er zijn 12 kinderen opgeleid tot mediator. Wij gebruiken een stappenplan om de conflicten zo goed mogelijk op te lossen. Dit doen wij in de mediatorenhoek in de hal. Als er een conflict is in de TSO-tijd, dan kunnen kinderen ons uit de klas halen om ze te helpen het conflict op te lossen. Het is fijn om kinderen te helpen conflicten op te lossen, want dit helpt om het nog gezelliger te hebben op het plein.